BİBLİYOTERAPİ TEMELLİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ FARKLILIKLARA SAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Abstract

Bu araştırmada bibliyoterapi temelli bir grupla psikolojik danışma programının üniversite öğrencilerinin
farklılıklara saygı düzeylerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Deneysel desende hazırlanan araştırmada deney
ve kontrol grubuna ön test-son test yapılmıştır. İstanbul’da bir devlet üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık lisans programında öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri ile yürütülen araştırmanın deney grubu
ve kontrol grubu, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrenciler içerisinden yansız atamayla seçilen
8’er öğrenci ile oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu ve Farklılıklara Saygı Ölçeği
kullanılmıştır. 8 kişilik deney grubuna yaklaşık 90 dakika süren dokuz oturumluk bibliyoterapi temelli grupla
psikolojik danışma programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır.
Deney ve kontrol gruplarına uygulanan Farklılıklara Saygı Ölçeği ön testlerinden ve son testlerinden elde edilen
puanlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla Mann Whitney-U testi; deney ve
kontrol grubunun Farklılıklara Saygı Ölçeği son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı bir şekilde artıp
artmadığını tespit etmek için Wilcoxon İşaretlenmiş Sıralar Testi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin
analizi; bibliyoterapi temelli grupla psikolojik danışma uygulamasının, psikolojik danışman adaylarının
farklılıklara saygı düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığını ancak katılımcı geribildirimleri
sonucunda programın etkili olduğunu göstermiş ve sonuçlar alan yazın ışığında tartışılmıştır

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the effect of a psychological counseling program with a bibliotherapy-based
group on the level of respect for differences of university students. In the study, which was prepared in an
experimental design, pretest and posttest were applied to the experimental and control groups. The experimental
group and the control group of the research, which was conducted with freshman studying in the Guidance and
Psychological Counseling undergraduate program at a state university in Istanbul, were formed with 8 students
who were selected by impartial assignment from among the students who voluntarily agreed to participate in the
research. Demographic Information Form and Respect for Differences Scale were used as data collection tools. A
nine-session bibliotherapy-based group psychological counseling program lasting approximately 90 minutes was
applied to the experimental group of 8 people. No intervention was made in the control group. Mann Whitney-U
test to determine whether there is a significant difference between the scores obtained from the Respect for
Differences Scale pre-tests and post-tests applied to the experimental and control groups; Wilcoxon Marked Ranks
Test was conducted to determine whether the Respect for Differences Scale post-test scores of the experimental and
control groups increased significantly compared to their pre-test scores. Analysis of the data obtained in the
research; It was shown that bibliotherapy-based group counseling did not make a statistically significant difference
in the level of respect for differences of counselor candidates, but the program was effective as a result of participant
feedback, and the results were discussed in the light of the literature.

Keywords