Yazım ve Yayın İlkeleri


Yayın İlkeleri

Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nde  (CALESS) çift körleme tekniği uygulanmaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması ve hâlihazırda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazar tarafından CALESS Dergisine makale takip sistemi aracılığıyla makalenin yüklenmesi yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
CALESS Dergisinde yayımlanan/yayımlanacak yazıların, evrensel ve ülkemiz hukuk sistemine uygunluğu, intial ve etik kurallar dahil, şekil ve içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Bu konuda CALESS Dergisi yasal sorumluluk kabul etmez. Yazının makale sistemine yüklenmesi ile yazar(lar) bunu kabul etmiş sayılırlar. Dergimiz makale takip sistemine çalışma yüklendiği andan itibaren çalışmanın içeriğinden doğacak maddi manevi bütün yasal sorumlulukların yazarlara ait olduğu yazarlarca kabul edilmiş sayılır. CALESS Dergisine, gönderilen yazılarda Dergi hakemleri, editörleri gerekli görülmesi halinde düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. Dergimize gönderilen çalışmalar editör kurulu tarafından biçim ve şekil özellikleri ile kapsam bakımından incelenir. Gerekli şartları taşımayan çalışmalar düzeltme yapılmak üzere ilgili yazarlara geri gönderilirken uygun bulunan çalışmalar değerlendirme sürecine alınır.

Bilimsel değerlendirme sürecine giren makaleler, alanında uzman iki hakeme gönderilir.

Değerlendirme sürecindeki makaleler,

  • Her iki hakem tarafından “yayımlanabilir” raporu verildiği takdirde yayımlanır.
  • Hakemlerden biri ya da her ikisinin “düzeltilerek yayımlanabilir” raporu vermesi durumunda ilgili çalışma hakem/hakemlerin belirtmiş olduğu düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderilir.
  • Hakemlerden biri “yayımlanabilir” diğeri “yayımlanamaz” raporu vermesi durumunda ilgili çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu hakemin raporu doğrultusunda değerlendirme süreci şekillendirilir.
Türkçe Makale Yazım Şablonuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İntihal Denetimi

İntihal denetimi Turnitin, iThenticate ve https://intihal.net/ yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Yazım Kuralları

Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi'ne  (CALESS) gönderilen çalışmaların sahip olması gereken biçim ve şekil özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal), İki yana yaslı, Satır aralığı 1,15

Yazı Özellikleri: Palatino Linotype, Ana başlıklar 12 (koyu), Metin 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Metin özellikleri: Metin içerisinde paragraf başlarında girinti kullanılmamalıdır. Paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır

Tablolar ve Şekiller: Çalışmada kullanılan tablolar ve şekiller APA’nın güncel kuralları dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Tablo başlıkları eğik olarak yazılmalıdır.

Ana Başlık ve Yazar bilgileri: Makalenin ana başlığı Palatino Linotype yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde, cümle düzeninde ilk harfi büyük harflerle, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Çalışmanın yazarının adı soyadı 11 punto, ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adları çalışmaya katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehir-ülke ve e-posta adresi, başlığın altındaki yazar ismi ya da isimleriyle eşleştirilmiş imlerle (*) belirtilmeli ve makalenin ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır.

Özel Durumlar: Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Dergimize gönderilen çalışmalar sırasıyla aşağıdaki başlıkları içermelidir:

Makale Başlığı

Makalenin başlığı, içeriğini açık ve net bir şekilde yansıtmalıdır.

Öz

Çalışmanın amacının, yöntemini, öne çıkan yanlarını ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde içermelidir. Bu bölüm 150-250 kelime arasında olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çalışmanın kapsamını yansıtan en az 5 en çok 7 anahtar kelime belirlenmelidir.

Makalenin İngilizce Başlığı

Abstract (İngilizce Özet) 

Çalışmanın yazım dilinde yazılan özetin İngilizce çevirisi yapılmalıdır.

Keywords (İngilizce anahtar kelimeler)  

Çalışmanın yazım dilinde yazılan anahtar kelimelerin İngilizce çevirisi yapılmalıdır.

Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract)

Çalışmanın amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 750, en fazla 1000 kelimeden oluşan Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) yer almalıdır.

Giriş

Araştırmanın problem durumuna yönelik özet bilgi içermelidir. Bu bilgiler ilgili alan yazındaki çalışmalarla desteklenerek araştırma problemi ve amaçları bu bölümde detaylandırılmalıdır.

Yöntem

Çalışmanın yöntem bölümü araştırma deseni, çalışma grubu (Evren-örneklem), veri toplama araçları (araştırma malzemesi), veri toplama süreci ve verilerin analizi alt başlıklarını içermelidir.

Bulgular

Çalışmada elde edilen bulgular belirlenen amaçlar doğrultusunda nicel, nitel veya karma yöntem analiz teknikleri kullanılarak sunulmalıdır.

Sonuç*

Çalışmada elde edilen bulgular açıklanmalıdır.

Tartışma*

Elde edilen bulgular ilgili alan yazın ve yazarın yorumları ile tartışılmalıdır.

Öneriler*

Çalışmanın sonuç ve tartışma bölümlerine uygun olarak uygulayıcılara, program geliştiricilere, araştırmacılara vs. öneriler sunulmalıdır.

Kaynakça*

Çalışmada yararlanılan kaynaklar APA’nın güncel kurallarına (7. baskı) uygun olarak düzenlenerek alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Ekler**

* Sonuç, Tartışma ve Öneriler başlıkları ayrı ayrı verilebileceği gibi yazarlar tarafından tek başlık altında da toplanabilir.

**Çalışmalarda ekler verilmesi durumunda diğer başlıklar gibi ana başlık şeklinde verilmelidir.

*** İngilizce dilinde yazılan çalışmaların sadece yazım dilinde (İngilizce) özet içermesi yeterlidir.

KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap

Yıldız, Ü. (2010). Uygulamalı Türkçe 3. Asar Yayınevi.

Gönderme: Yıldız (2010), (Yıldız,2010), (Yıldız,2010:45)

Editörlü Kitap

Hacker Hughes, J. (Ed.). (2017). Military veteran psychological health and social care: Contemporary approaches. Routledge.

Kitapta Bölüm

Aktay, S. (2015). Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. Ş. S. Anagün ve N. Duban (Eds.), Fen Bilimleri Öğretimi (2. basım, ss. 425-454). Anı Yayıncılık.

Gönderme: Aktay (2015), (Aktay, 2015), (Aktay, 2015:428)

Çeviri Kitap

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.).Türk Tarih Kurumu.

Gönderme: Lewis (2000), (Lewis, 2000), (Lewis, 2000;34)

Makale (Elektronik)

İşcan, A. ve Maden, M. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçe söz varlığının geliştirilmesinde şarkıların kullanımı. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi(2), 630-650.https://doi.org/10.35452/caless.2020.33

Gönderme: İşcan ve Maden (2020), (İşcan ve Maden, 2020), (İşcan ve Maden, 2020: 633)

Not: Elektronik olmasına rağmen DOI numarası bulunmayan makalelerde, DOI numarası alanına makalenin erişildiği link verilmelidir.

Makale (Basılı)

Türkmen, D. ve Alptekin, G. (2020).Ergenlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi(2), 608-629.

Gönderme: Türkmen ve Alptekin (2020), (Türkmen ve Alptekin, 2020), (Türkmen ve Alptekin, 2020: 613)

Tez (Yüksek Lisans/Doktora)

Asma, B. (2018). İngilizce lisans yerleştirme sınavı (LYS-5) ile lisans öğrencilerinin dört dil becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gönderme: Asma (2018), (Asma, 2018), (Asma, 2018:15)

Bildiri

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gönderme: Çakmak ve Körpeoğlu (2012), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012:92)

Web Sayfası

Dünya Sağlık Örgütü. (2020). Koronavirüs (COVID-19) Durum Paneli. https://covid19.who.int/

Gönderme: Dünya Sağlık Örgütü (2020), (Dünya Sağlık Örgütü, 2020)