Hakkımızda


Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS) uluslararası hakemli bir dergidir. CALESS dergisinin amacı; dil, dil eğitimi, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmek ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmaktır. Türkçe, İngilizce ve Rusça bilimsel çalışmalarının kabul edildiği CALESS dergisi, yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayımlanmaktadır. CALESS dergisi, bilginin yayılabilirliğini arttırmak ve bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla açık erişim politikası izlemekte ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalardan başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Amaç & Kapsam

Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi’nin (CALESS) amacı; dil, dil eğitimi, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmek ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, CALESS Dergisi aşağıdaki belirtilen alanlara ait çalışmaları davet etmektedir:
 
Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi

Rusça, İngilizce ve Almancanın Ana Dili veya Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik, Kimya) Eğitimi

Özel Eğitim

Sosyal Bilimler

Tarih, Filoloji, Coğrafya, Felsefe

Açık Erişim Politikası

CALESS yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. CALESS aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda CALESS yayın kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.
 
Sponsorluk ve Reklam

CALESS yayın politikaları kapsamında sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Ancak CALESS'in amaçları doğrultusunda web sayfası üzerinden kar amacı gütmeyen bilimsel ve eğitsel etkinlikler duyurulabilir.
 
Yayın Dili 

CALESS'te Türkçe, İngilizce ve Rusça çalışmalar yayımlanmaktadır. İngilizce dışındaki bütün çalışmaların genişletilmiş İngilizce özet içermesi zorunludur.

Yayın Süreci

CALESS'e gönderilen çalışmaların ön kontrol, değerlendirme ve yayın süreci 4-6 hafta sürmektedir. 

Yazım ve Yayın İlkeleri

CALESS'te çift körleme tekniği uygulanmaktadır. CALESS'e gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması ve hâlihazırda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazar tarafından CALESS'e makale takip sistemi aracılığıyla makalenin yüklenmesi yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
CALESS'te yayımlanan/yayımlanacak yazıların, evrensel ve ülkemiz hukuk sistemine uygunluğu, intial ve etik kurallar dahil, şekil ve içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Bu konuda CALESS Dergisi yasal sorumluluk kabul etmez. Yazının makale sistemine yüklenmesi ile yazar(lar) bunu kabul etmiş sayılırlar. Derginin makale takip sistemine çalışma yüklendiği andan itibaren çalışmanın içeriğinden doğacak maddi manevi bütün yasal sorumlulukların yazarlara ait olduğu yazarlarca kabul edilmiş sayılır. CALESS Dergisine, gönderilen yazılarda dergi hakemleri, editörleri gerekli görülmesi halinde düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. CALESS'e gönderilen çalışmalar editör kurulu tarafından biçim ve şekil özellikleri ile kapsam bakımından incelenir. Gerekli şartları taşımayan çalışmalar düzeltme yapılmak üzere ilgili yazarlara geri gönderilirken uygun bulunan çalışmalar değerlendirme sürecine alınır.
 
Bilimsel değerlendirme sürecine giren makaleler, alanında uzman iki hakeme gönderilir.

Değerlendirme sürecindeki makaleler,

Her iki hakem tarafından “yayımlanabilir” raporu verildiği takdirde yayımlanır.
Hakemlerden biri ya da her ikisinin “düzeltilerek yayımlanabilir” raporu vermesi durumunda ilgili çalışma hakem/hakemlerin belirtmiş olduğu düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderilir.
Hakemlerden biri “yayımlanabilir” diğeri “yayımlanamaz” raporu vermesi durumunda ilgili çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu hakemin raporu doğrultusunda değerlendirme süreci şekillendirilir.

Çalışmaların Geri Çekilmesi

CALESS'e gönderilen çalışmalar hakem ataması (ön kontrol aşamasında) yapılmadan önce geri çekilebilir. Çalışmalarını geri çekmek isteyen yazarların makale geri çekme formunu doldurarak sisteme yüklemesi gerekmektedir. Aksi halde makale değerlendirme süreci devam edecek, çalışmaların geri çekilmesine izin verilmeyecektir. 
 
Yayımlanan Çalışmalarda Düzeltme İşlemleri

Yazarlar, CALESS tarafından yayımlanan çalışmalarında ilgili sayının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde küçük düzeltmeler (yazım-imla vb.) yapma hakkına sahiptir. Bu süre dışında herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. 
 
Telif Hakkı Devri

Yayınlanmak üzere CALESS'e gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.
 
Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını CALESS'e devretmek zorundadır. CALESS Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır.
 
CALESS'e çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim aşamasında k dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. 

İntihal Denetimi

CALESS'e gönderilen çalışmaların İntihal denetimi Turnitin, iThenticate ve https://intihal.net/ yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma reddedilebilir.

DOI Numarasının Verilmesi

Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. CALESS'te yayınlanan veya erken görünümdeki her çalışma için DOI numarası verilmesi zorunludur.
 
Kabul aşamasından sonra intihal denetimi, kaynakça kontrolü ve baskı hali hazırlanan çalışmalara yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

Erken Görünüm

CALESS güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

CALESS yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir.  Bu kapsamda her çalışma kabul edildikten sonra kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir.
 
Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü APA Kaynak Gösterme Kuralları 7. sürümünde yer alan usul ve esaslara göre düzenlenir.
 
Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.
 
Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir.
 
Not: Kaynak gösterme usul ve esasları makalenin yazım diline göre düzenlenmelidir.

KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ


Kitap

Yıldız, Ü. (2010). Uygulamalı Türkçe 3. Asar Yayınevi. 

Gönderme: Yıldız (2010), (Yıldız,2010), (Yıldız,2010:45)

Editörlü Kitap

Hacker Hughes, J. (Ed.). (2017). Military veteran psychological health and social care: Contemporary approaches. Routledge.

Kitapta Bölüm

Aktay, S. (2015). Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. Ş. S. Anagün ve N. Duban (Eds.), Fen Bilimleri Öğretimi (2. basım, ss. 425-454). Anı Yayıncılık.

Gönderme:  Aktay (2015), (Aktay, 2015), (Aktay, 2015:428)

Çeviri Kitap

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.).Türk Tarih Kurumu.

Gönderme:  Lewis (2000), (Lewis, 2000), (Lewis, 2000;34)

Makale (Elektronik)

İşcan, A. ve Maden, M. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçe söz varlığının geliştirilmesinde şarkıların kullanımı. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi2(2), 630-650.https://doi.org/10.35452/caless.2020.33

Gönderme: İşcan ve Maden (2020), (İşcan ve Maden, 2020), (İşcan ve Maden, 2020: 633)

Not: Elektronik olmasına rağmen DOI numarası bulunmayan makalelerde, DOI numarası alanına makalenin erişildiği link verilmelidir.

Makale (Basılı)

Türkmen, D. ve Alptekin, G. (2020).Ergenlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi2(2), 608-629.

Gönderme: Türkmen ve Alptekin (2020), (Türkmen ve Alptekin, 2020), (Türkmen ve Alptekin, 2020: 613)

Tez (Yüksek Lisans/Doktora)

Asma, B. (2018). İngilizce lisans yerleştirme sınavı (LYS-5) ile lisans öğrencilerinin dört dil becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gönderme: Asma (2018), (Asma, 2018), (Asma, 2018:15)

Bildiri

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gönderme: Çakmak ve Körpeoğlu (2012), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012:92)

Web Sayfası

Dünya Sağlık Örgütü. (2020). Koronavirüs (COVID-19) Durum Paneli. https://covid19.who.int/ 

Gönderme: Dünya Sağlık Örgütü (2020), (Dünya Sağlık Örgütü, 2020)