SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN VELİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim

Abstract

İletişim hayatın en önemli bağlantı noktasını oluşturmaktadır. İnsanlar arasında bilginin
aktarılmasında köprü görevi gören iletişim öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki bağın
güçlenmesinde ve gelişmesinde ayrı bir öneme sahiptir. Okullarda gerçekleştirilen eğitim
öğretim faaliyetlerinde, öğrencinin durumu ve gelişimi hakkında velinin bilgilendirilmesi
sürecinde, öğretmenler aktif görev almaktadırlar. Öğretmenin, veli ile kurmuş olduğu
iletişimde öğretmenin iletişim becerisinin gelişmiş olması veli ile yaşayabileceği iletişim
engellerini ortadan kaldıracaktır. Velinin öğretmene ve okula karşı tutumunda öğretmen ile
gerçekleştirmiş olduğu iletişimin, velinin düşüncelerini etkilemede önemli bir yeri vardır.
İletişim konusunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yeterli donanıma sahip oldukları
düşünülerek veliler ile kurdukları iletişimde neleri önemsedikleri ve öğrenciler hakkında
hangi bilgileri aktardıkları merak edilmiştir. Yapılan araştırma ile Sosyal Bilgiler
öğretmenlerinin veli ile kurmuş oldukları iletişimdeki becerileri ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Araştırmada İstanbul ilinde ortaokullarda görev yapan 322 Soysal Bilgiler
öğretmenine ulaşılarak öğretmen veli iletişim ölçeği uygulanmıştır. Yüksek Lisans tezinden
üretilen makalemizde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin veli iletişim becerilerinde başarılı
olduklarını söyleyebiliriz. Sosyal Bilgiler alanında eğitim gören öğretmen adaylarının ve veli
ile iletişimde bulunan tüm görevlilerin araştırma sonuçlarını incelemeleri mesleki
gelişimlerine katkı sağlamaları bakımından kıymetlidir.

Keywords

Abstract

Communication is the most important connection point of life. Communication, which acts as
a bridge in the transfer of information between people, has a special importance in the
strengthening and development of the bond between teacher, student and parent. In the
educational activities carried out in schools, the learners take an active role in the process of
informing the parents about the status and development of the student. The fact that the
teacher's communication skills are developed in the communication established by the teacher
with the parents will eliminate the communication barriers that they may experience with the
parents. The communication with the teacher has an important place in affecting the parents'
thoughts in the attitude of the parents towards the teacher and the school. Considering that
the Social Studies Teachers are adequately equipped in communication, it has been wondered
what they care about in their communication with the parents and what information they
convey about the students. With the research, it was tried to reveal the skills of Social Studies
Teachers in communication with parents. In the research, 322 Social Studies Teachers working
in secondary schools in Istanbul were reached and the teacher-parent communication scale
was applied. In our article produced from the master's thesis, we can say that Social Studies
Teachers are successful in parent communication skills. It is valuable for teacher candidates
studying in the field of Social Studies and all officials who communicate with parents to
examine the results of the research, as they contribute to their professional development. 

Keywords