BEŞİNCİ SINIF ''ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI'' ÜNİTESİNE YÖNELİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME

Author:

Year-Number: 2021-VOLUME 3 - ISSUE 1 || CİLT:3 - SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 133-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda yer alan ''Elektrik Devre Elemanları'' ünitesine yönelik Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne (YBT) göre öğrencilerin başarılarını ölçebilen geçerli ve güvenilir bir Başarı Testi (BT) geliştirmektir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerine dayalı tarama modellerinden genel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Testin kapsam geçerliği için belirtke tablosu hazırlanmış, fen bilimleri öğretmenleri ve fen eğitimi uzmanları tarafından incelenmiştir. Madde yazım ve düzeltmeleri yapılan BT'nin pilot uygulaması 6. sınıfta öğrenim gören toplam 255 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sonunda maddeler analiz edilerek ayırt edicilik ve güçlük değerleri bulunmuştur. Geliştirilen başarı testinin ortalama madde güçlüğü 0,637, ortalama madde ayırt ediciliği 0,551, KR-20 değeri 0,876 olarak hesaplanmıştır. Maddelerin analizi sonucunda çoktan seçmeli 26 maddeden oluşan orta güçlükte, çok iyi ayırt edici ve oldukça güvenilir bir BT geliştirilmiştir. Öğretim programındaki ilgili üniteye yönelik hazırlanan BT ölçme aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca çoktan seçmeli maddelerden oluşan BT'ye, YBT'nin tüm bilişsel süreç basamaklarını içeren açık uçlu soruların eklenerek öğrencilere yöneltilmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a valid and reliable Achievement Test (AT) that can measure students' achievement according to the Revised Bloom Taxonomy (RBT) for the ''Electrical Circuit Elements'' unit in the 5th Grade Science Curriculum. The study was carried out with general scanning model, one of the scanning models based on quantitative research methods. For the content validity of the test, an indicator table was prepared and examined by science teachers and science education experts. The pilot implementation of AT, which item spelling and corrections were made, was carried out with a total of 255 6th grade students. At the end of the pilot application, the items were analyzed and the discrimination and difficulty values were found. The average item difficulty of the developed AT was calculated as 0.637, the average item discrimination as 0.551, and the KR-20 value as 0.876. As a result of the analysis of the items, a medium difficulty, very well discriminating and highly reliable AT consisting of 26 multiple-choice items was developed. AT can be used as a measurement tool prepared for the relevant unit in the curriculum. In addition, it can be suggested to ask students by adding open-ended questions that include all cognitive process categories of RBT to AT, which consists of multiple choice items.

Keywords