İKİNCİ DİL EDİNİMİ ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-VOLUME 3 - ISSUE 1 || CİLT:3 - SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-28 12:13:28.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 38-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 1994-2020 yılları arasında ikinci dil edinimi üzerine yapılan akademik çalışmaların çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerine Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi (YÖKTEZ) ve Google Akademik veri tabanları üzerinden tarama yapılarak ulaşılmıştır. Tarama sonucunda Türkçe olmak kaydıyla ikinci dil edinimi üzerine yapılmış 44 teze ve 26 makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre son yıllarda ikinci dil edinimi üzerine yapılan çalışmalarda artış görülmüştür. Bu artış oranı lisansüstü çalışmalarda %80, makale düzeyinde ise %50 oranında gerçekleşmiştir. İkinci dil edinimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarda yüksek lisans tezleri ağırlık kazanmıştır. Tezlerin hazırlandığı üniversiteler incelendiğinde en fazla tezin Hacettepe Üniversitesi (f=9) bünyesinde olduğu, çalışma yapılan enstitülerde ise en fazla tezin eğitim bilimleri enstitüsünde (f=20) yapıldığı belirlenmiştir. İncelenen tezlerin ana bilim dallarına göre oranına bakıldığında ilk sırada Türkçe eğitimi ana bilim dalı (f=11) yer almaktadır. Tezlerde 9 ayrı hedef kitle üzerinde, makalelerde ise 8 ayrı hedef kitle üzerinde çalışılmıştır. Tezlerde en çok çalışılan hedef kitlenin yabancı uyruklu öğrenciler (f=14), makalelerde ise ders kitapları (f=12) olduğu saptanmıştır. Söz konusu çalışmalar araştırma yöntemlerine göre incelendiğinde tezlerde (f=24) ve makalelerde (f=18) en çok nitel araştırma yönteminde çalışıldığı saptanmıştır. Çalışmaların diğer öğrenme alanları ile ilişkisine bakıldığında en çok dil bilgisi (%41) alanında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda ikinci dil edinimi üzerine yapılan çalışmaların diğer alanlara oranla daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the academic studies on second language acquisition carried out between 1994 and 2020 according to various variables. In line with this, the document analysis model, one of the qualitative research methods, was used in the research. The data of the research were obtained by scanning the databases of the National Thesis Centre of the Higher Education Council (YÖKTEZ) and Google Academic. As a result of the search, 44 theses and 26 articles on second language acquisition provided in Turkish were reached. The obtained data were analysed by content analysis method and put into tables. According to the findings, there has been an increase in studies on second language acquisition in recent years. This increase rate has been 80% in postgraduate studies and 50% at the article level. Postgraduate theses have gained importance in postgraduate studies on second language acquisition. When the universities where the theses were prepared were examined, it was determined that the greatest number of theses exists within the body of Hacettepe University (f=9), and the institute of educational sciences (f=20) has the highest number of theses among the institutes where the study was conducted. Considering the ratio of the examined theses according to the majors, Turkish education major (f=11) takes the first place. 9 different target groups were studied in the theses and 8 different target groups were studied in the articles. It was determined that the most studied target group was foreign students (f=14) in theses, while it was the source (f=12) in articles. When the relevant studies were examined according to research methods, it was found that the theses (f=24) and articles (f=18) were studied mostly by qualitative research method. Given the relationship of the studies with other learning domains, it was concluded that the studies were mostly in the field of grammar (41%). As a result, it has been found that studies on second language acquisition are fewer compared to other fields.

Keywords