ÖĞRETMENLERİN ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANIMINA YÖNELİK YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020 -VOLUME 2 - ISSUE 2 || CİLT 2 - SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-21 05:52:08.0
Language :
Konu :
Number of pages: 483 - 508
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmaya yönelik yeterlik algılarının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını Sivas il merkezinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Veriler 2019 yılı Eylül ve Kasım ayları arasında toplanmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla “alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz yeterlik ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı incelenmiş ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen veriler normal dağılım bakımından incelenmiş, verilerin normal dağıldığı görülmüştür. Katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu ve hizmet içi eğitim alma durumu için bağımsız gruplar t-testi, eğitim kademesi ve mesleki kıdem değişkenleri için ise ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanımına yönelik yeterlik algılarının, cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık oluşturmadığı bulunmuştur. Eğitim durumu, hizmet içi eğitim alma durumu, eğitim kademesi ve mesleki kıdem değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma soncunda öğretmenlerin kişisel gelişimlerinin sağlanabilmesi açsından, lisansüstü eğitim yapmaları için teşvik edilmeleri ve okul içerisinde ölçme ve değerlendirme birimi kurularak öğretmenlere bu konuda destek sağlaması gerektiği önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to reveal teachers' perceptions of competence towards using alternative measurement and evaluation techniques. Participants of the study are teachers working in primary, secondary and high schools in Sivas city center. The data were collected between September and November 2019. In the study, “self-efficacy scale for alternative measurement and evaluation approaches” was used to collect data. Cronbach's Alpha reliability coefficient of the scale was examined and it was concluded that the scale was reliable. The data obtained were examined in terms of normal distribution and the Kolmogorov-Smirnov test showed that the data were distributed normally. Independent groups t-test was used for the participants' gender, educational status and in-service training, and ANOVA test was used for the education level and seniority variables. As a result of the research, it was found that teachers' perceptions of competence towards using alternative measurement and evaluation techniques did not make a significant difference according to gender. It was concluded that there was a significant difference in terms of educational status, in-service training, education level and seniority variables. As a result of the research, it is suggested that teachers should be encouraged to do postgraduate education in order to ensure their personal development and that teachers should be supported by establishing a measurement and evaluation unit in the school.

Keywords