ERGENLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE NARSİSİZM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-VOLUME 2 - ISSUE 1 || CİLT 2 - SAYI 1
Number of pages: 354 - 371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ergenlerin sosyal medyaya ilişkin tutumları ile narsisizm arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Antalya ili Kepez ilçesindeki çeşitli liselerde öğrenim gören 474 kız 411 erkek olmak üzere toplam 885 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Sosyal Medya Tutum Ölçeği” (Otrar ve Argın, 2015) ve “Narsisizm Ölçeği” (Öngen, 2010) kullanılmıştır. Sosyal Medya Tutum Ölçeği, “Sosyal yetkinlik”, “Paylaşım ihtiyacı”, “Sosyal izolasyon” ve “Öğretmenlerle ilişki” alt boyutlarından; Narsisizm Ölçeği ise “Güç” ve “Teşhircilik” alt boyutlarından oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey testi ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ergenlerin sosyal medya tutumları alt boyutlarından sosyal yetkinlik ve paylaşım ihtiyacının, narsisizmin alt boyutu olan teşhirciliği yordadığı bulunmuştur. Bununla birlikte sosyal medya tutumları alt boyutu olan paylaşım ihtiyacının ise narsisizm ölçeğinin güç alt boyutunu yordadığı da elde edilen sonuçlar arasındadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between adolescents' attitudes towards social media and narcissism. The research was carried out with 885 high school students (474 girls and 411 boys) in the academic year of 2016-2017 in Antalya/Kepez. “Social Media Attitude Scale“, “Narcissism Scale” and “Personal Information Form” were used to collect data. The sub-dimensions of Social Media Attitude Scale are “Social competence”, “Need of sharing”, “Social isolation” and “Relationship with teachers”. The sub-dimensions of Narcissism Scale are “Power” and “Exhibitionism”. The data were analyzed by using SPSS21 program. In the analysis of the data obtained, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey’s test and multiple regression analysis were used. The findings show that social competence and need of sharing, a sub-dimension of adolescents’ attitudes towards social media, predicted exhibitionism, a sub-dimension of narcissism. In addition, it is concluded that need of sharing was a predictor of power, a sub-dimension of narcissism.

Keywords