ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-VOLUME 2 - ISSUE 1 || CİLT 2 - SAYI 1
Number of pages: 334 - 353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, kültürel miras kavramı hakkında dersler alan öğrencilerin bu kavram hakkında ürettikleri metaforların incelenmesidir. Araştırmanın konusunu ise üniversite öğrencilerinin kültürel miras kavramına dair algıları oluşturmaktadır. Araştırmada her bir öğrencinin Kültürel Miras kavramına ilişkin bir metafor türetmeleri istenmiştir. Araştırmanın verileri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi; Rekreasyon, Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğrenim gören ve müfredatlarında Kültürel Miras kavramına ilişkin dersler olan ve bu dersleri alan 120 öğrenciden elde edilmiştir. Ancak toplanan veriler değerlendirilirken; metafor belirtmemiş, metafor belirtse dahi açıklaması olmayan ve anlamsız olan 16 form elenerek 104 form üzerinde analiz yapılmıştır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır, bulgular yüzde ve frekans değerleri ile ortaya konulmuştur. Katılımcılardan elde verilerin analizi neticesinde toplam 81 metafor ortaya çıkmıştır. Bu metaforlar ortak özelliklerine göre altı grupta toplanmıştır. Araştırmada, kültürel miras kavramına en çok ‘’Gelenek ve Görenek’’ metaforunun üretildiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of the research is to examine the metaphors produced by students who take lessons about the concept of cultural heritage. However, the subject of study includes that university students create a perception about the concept of cultural heritage. In the research it has been said to each student the derivation a metaphor about the concept of Cultural Heritage. The data of the research, Akdeniz University Tourism Faculty in the fall semester of 2019-2020 academic year; It has been obtained from 120 students who study in Recreation, Tourism Guidance, Tourism Management Departments and Faculty of Letters, Geography Department and who take courses in their curriculum related to the concept of Cultural Heritage. However, while evaluating the collected data; 16 forms that did not specify metaphors, even if they stated metaphors, which were not explained and were meaningless were eliminated and analyzed on 104 forms. In this study, phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods, was used, the findings were presented with percentage and frequency values. As a result of the analysis of the data obtained from the participants, a total of 81 metaphors emerged. These metaphors are grouped in six groups according to their common characteristics. In the research, it was determined that the metaphor of "Tradition and Custom" was produced mostly to the concept of cultural heritage.

Keywords