TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GERİ BİLDİRİMLERİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM İLE GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-VOLUME 2 - ISSUE 1 || CİLT 2 - SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-21 05:52:08.0
Language :
Konu :
Number of pages: 276 - 303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının geri bildirimlerinde teknoloji destekli öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, statik grup karşılaştırmalı desenle uygulanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yıllarında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri deney grubu (25), kontrol grubu (30) kişi ile çalışılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Teknoloji Algı Ölçeği, Bilgisayar Yeterlik Ölçeği ve Geri Bildirim Bilgi Düzeylerini Belirleme Testi (Tınmaz, 2004)” ile araştırmacı tarafından geliştirilen “Metin yazma formu ve Geribildirim değerlendirme rubriği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatstik (frekans, yüzde ve aritmetik ortalama) ve geri bildirim düzeylerinin (biçim, içerik, metin türü, dil ve üslup) karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; bilgisayar yeterlik düzeylerinin ve bilgisayara yönelik algılarının belirlenmesinde ise bağımsız örneklem t testi analizi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun almış oldukları eğitim sonrasında verdikleri geleneksel ve teknolojik bildirimler çeşitli analiz yöntemleri ile cinsiyet, sınıf, metin türü gibi değişkenler açısından incelenmiş ve istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda öğretmen adaylarının bilgisayar yeterliliklerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Teknoloji kullanımına yönelik algıları arasında ise anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the effect of technology supported education and traditional teaching method in Turkish teacher candidates' feedback. The study was applied with a static group comparative pattern. In 2016-2017 academic year, students of Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Education, Department of Turkish Teaching, 3rd Class students were studied with experiment group (25) and control group (30). "Technology Perception Scale, Computer Proficiency Scale and Feedback Determination Levels Test (Tınmaz, 2004)" and "Text writing form and Feedback evaluation rubric" developed by the researcher were used as data collection tools. Mann Whitney U test in the comparison of descriptive statistics (frequency, percent and arithmetic mean) and feedback levels (format, content, text type, language and style) in the analysis of the data; Independent sample t test analysis was used to determine the computer proficiency levels and perceptions about the computer. The traditional and technological notifications given by the experimental and control groups after the training they received were analyzed in terms of variables such as gender, class, text type and statistically compared with various analysis methods. As a result of the data obtained, it was determined that the pre-service teachers' computer competencies are at a medium level.There is no significant difference between their perceptions of technology use.

Keywords