Home    |  About the Journal   |  Current Issue   |  Aims & Scope   |  Editorial Board   |  Submit a Paper   |  Archive   |  Abstracting & Indexing   |  DergiPark   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GERİ BİLDİRİMLERİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM ile GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ
(THE EFFECT OF TECHNOLOGY SUPPORTED TEACHING AND TRADITIONAL TEACHING METHOD IN TURKISH TEACHER TRAINERS )

Author : ESRA NUR TİRYAKİ  Aygül DEMİR  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Bu çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının geri bildirimlerinde teknoloji destekli öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, statik grup karşılaştırmalı desenle uygulanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yıllarında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri deney grubu (25), kontrol grubu (30) kişi ile çalışılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Teknoloji Algı Ölçeği, Bilgisayar Yeterlik Ölçeği ve Geri Bildirim Bilgi Düzeylerini Belirleme Testi (Tınmaz, 2004)” ile araştırmacı tarafından geliştirilen “Metin yazma formu ve Geribildirim değerlendirme rubriği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatstik (f, % ve aritmetik ortalama) ve geri bildirim düzeylerinin (biçim, içerik, metin türü, dil ve üslup) karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; bilgisayar yeterlik düzeylerinin ve bilgisayara yönelik algılarının belirlenmesinde ise bağımsız örneklem t testi analizi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun almış oldukları eğitim sonrasında verdikleri geleneksel ve teknolojik bildirimler çeşitli analiz yöntemleri ile cinsiyet, sınıf, metin türü gibi değişkenler açısından incelenmiş ve istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda öğretmen adaylarının bilgisayar yeterliliklerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Teknoloji kullanımına yönelik algıları arasında ise anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Keywords
Geri Bildirim1 Dil Öğretimi2 Teknoloji3 Yazma Eğitimi4 Türkçe Eğitimi5

Abstract
This study aims to determine the effect of technology supported education and traditional teaching method in Turkish teacher candidates' feedback. The study was applied with a static group comparative pattern. In 2016-2017 academic year, students of Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Education, Department of Turkish Teaching, 3rd Class students were studied with experiment group (25) and control group (30). "Technology Perception Scale, Computer Proficiency Scale and Feedback Determination Levels Test (Tınmaz, 2004)" and "Text writing form and Feedback evaluation rubric" developed by the researcher were used as data collection tools. Mann Whitney U test in the comparison of descriptive statistics (f,% and arithmetic mean) and feedback levels (format, content, text type, language and style) in the analysis of the data; Independent sample t test analysis was used to determine the computer proficiency levels and perceptions about the computer. The traditional and technological notifications given by the experimental and control groups after the training they received were analyzed in terms of variables such as gender, class, text type and statistically compared with various analysis methods. As a result of the data obtained, it was determined that the pre-service teachers' computer competencies are at a medium level.There is no significant difference between their perceptions of technology use.

Keywords
Feedback1 Language teaching2 Technology3 Writing Education4 Turkish Education5

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Distinguished Academics,

  The second issue (December 2019) of Caless Journal has been published . We thank to all who assisted us.

  Distinguished Academics,

  The third issue of Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS) will be published in June 2020. We expect qualified work for June 2020 issue and wish you the best in your research studies.

  Deadline: May 31, 2020Address :Antalya, Türkiye 07550
Telephone : Fax :
Email :calessjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri