Home    |  About the Journal   |  Current Issue   |  Aims & Scope   |  Editorial Board   |  Submit a Paper   |  Archive   |  Abstracting & Indexing   |  DergiPark   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GERİ BİLDİRİMLERİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM ile GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ
Bu çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının geri bildirimlerinde teknoloji destekli öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, statik grup karşılaştırmalı desenle uygulanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yıllarında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri deney grubu (25), kontrol grubu (30) kişi ile çalışılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Teknoloji Algı Ölçeği, Bilgisayar Yeterlik Ölçeği ve Geri Bildirim Bilgi Düzeylerini Belirleme Testi (Tınmaz, 2004)” ile araştırmacı tarafından geliştirilen “Metin yazma formu ve Geribildirim değerlendirme rubriği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatstik (f, % ve aritmetik ortalama) ve geri bildirim düzeylerinin (biçim, içerik, metin türü, dil ve üslup) karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; bilgisayar yeterlik düzeylerinin ve bilgisayara yönelik algılarının belirlenmesinde ise bağımsız örneklem t testi analizi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun almış oldukları eğitim sonrasında verdikleri geleneksel ve teknolojik bildirimler çeşitli analiz yöntemleri ile cinsiyet, sınıf, metin türü gibi değişkenler açısından incelenmiş ve istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda öğretmen adaylarının bilgisayar yeterliliklerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Teknoloji kullanımına yönelik algıları arasında ise anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Keywords
Geri Bildirim1 Dil Öğretimi2 Teknoloji3 Yazma Eğitimi4 Türkçe Eğitimi5
References

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Distinguished Academics,

  The second issue (December 2019) of Caless Journal has been published . We thank to all who assisted us.

  Distinguished Academics,

  The third issue of Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS) will be published in June 2020. We expect qualified work for June 2020 issue and wish you the best in your research studies.

  Deadline: May 31, 2020Address :Antalya, Türkiye 07550
Telephone : Fax :
Email :calessjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri