Home    |  About the Journal   |  Current Issue   |  Aims & Scope   |  Editorial Board   |  Submit a Paper   |  Archive   |  Abstracting & Indexing   |  DergiPark   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ OPINIONS ON SCHOOL EXPERIENCE (CASE OF AKDENIZ UNIVERSTY)

The purpose of this study is to determine the opinions of the teacher candidates who are studying in the Social Studies Education section towards the School Experience lesson. The research was carried out in the fall semester of 2016-2017 academic year through 56 teacher candidates in the 4th grade in the Department of Social Studies Education of Akdeniz University. The quantitative research model was adopted and a survey called “social studies teacher candidates ' views on school experience lesson” was used, which included personal information and statements developed by the researcher as a data collection tool. The study data were analyzed with the IBM SPSS 20.0 program. As a result, it has been reached that it is necessary and important for the teacher candidates who are studying in Social Studies Education program to be applied but they are reluctant to apply the course.Keywords

Social Studies, Teacher Candidates, School Experience


References

Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Demir, Y. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersi Kapsamında Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Demircan, C. (2007). Okul deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 119-132.

Durmuş, B., Yurtkoru, S. ve Çinko, M. (2013). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi(5.Baskı). İstanbul, Beta Yayıncılık.

Kasap, G. (2015) Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine Yönelik görüşlerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,  Giresun. 

Kudu, M., Özbek, R. ve Bindak, R. (2006). Okul deneyimi- I uygulamasına ilişkin öğrenci algıları (Dicle Üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 99-109.

Mcmillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in Education: A Conceptual İntroduction (5th ed.). New York: Longman.

MEB (1998). Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, Tebliğler Dergisi.

Oral, B. ve Dağlı, A., (1999). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin  Algıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 254, 18- 24.

Ören, F., Seyfettin, Ö. ve Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (58), 217-246.

Özmen, H. (2008). Okul deneyimi-I ve okul deneyimi-II derslerine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37.

Sarıçoban, A. (2008). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 31-55.

Topkaya, E. Z. ve Yalın, M. (2005). Uygulama öğretmenliğine ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama,  1(1-2), 14-24.

Turgut, M., Yılmaz, S. ve Firuzan, A. (2008). Okul deneyimi uygulama sürecinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8(2), 1-26.

Ünlü, H. ve Karahan, B. G.(2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2), 125-134.

Üstün, E., Erkan, S. ve Akman, B. (2004). Türkiye'de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Manas Dergisi, 10, 129-136.

Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M.(2004).öğretmen adaylarının okul deneyimi I dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 3(2), 54-59.

Yılmaz, Y. ve Koç, F. (2019). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasına ilişkin öğretmen adaylarının tutumları.  http://www.academia.edu/3405173 . Erişim: 22.07.2019.

YÖK/Dünya Bankası (1998). Fakülte-Okul İşbirliği, Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Distinguished Academics,

  The second issue (December 2019) of Caless Journal has been published . We thank to all who assisted us.

  Distinguished Academics,

  The third issue of Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS) will be published in June 2020. We expect qualified work for June 2020 issue and wish you the best in your research studies.

  Deadline: May 31, 2020Address :Antalya, Türkiye 07550
Telephone : Fax :
Email :calessjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri